Футбольні експерти: Саленко, Баль, Іщенко про призначення Олега Блохіна

22 квітня 10:31
Переглядів: 324
Default Image

Ек­спер­ти по­ді­ли­ли­ся з "Пог­ля­дом" мір­ку­ван­ня­ми сто­сов­но рі­шен­ня Ви­кон­ко­му


Двадцять першого квіт­ня Ви­кон­ком Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Ук­ра­ї­ни приз­на­чив го­лов­но­го тре­не­ра на­ці­о­наль­ної збір­ної Ук­ра­ї­ни. Ним став Олег Бло­хін.

Хто увій­де в тре­нерсь­кий штаб Оле­га Бло­хі­на на­ра­зі не ві­до­мо, за сло­ва­ми фа­хів­ця, йо­му спер­шу пот­ріб­но пос­піл­ку­ва­ти­ся зі сво­ї­ми по­пе­ред­ни­ка­ми.

Від­ра­зу піс­ля оп­ри­люд­нен­ня рі­шен­ня Ви­кон­ко­му, "Пог­ляд" поп­ро­сив ві­до­мих фа­хів­ців про­ко­мен­ту­ва­ти приз­на­чен­ня Бло­хі­на. "Вва­жаю Оле­га Бло­хі­на на­йоп­ти­маль­ні­шим кан­ди­да­том на пост го­лов­но­го тре­не­ра збір­ної, – по­ді­лив­ся сво­ї­ми дум­ка­ми фут­боль­ний ек­сперт Олек­сандр Іщен­ко. – Юрій Ка­лит­вин­цев не го­то­вий бу­ти го­лов­ним. Ви по­ди­віть­ся на йо­го за­я­ви… Він же ка­же, що не про­ти бу­ти по­міч­ни­ком в ко­гось із ав­то­ри­тет­них спе­ці­а­ліс­тів. А так не бу­ває, або ти ві­риш у свої си­ли, і твої ам­бі­ції не доз­во­ля­ють опус­ка­ти­ся ниж­че план­ки го­лов­но­го, або ти на­би­ра­єш­ся дос­ві­ду. Бло­хін до­вів свою фа­хо­вість, кан­ди­да­тів у збір­ну він доб­ре знає, то­му ба­га­то ча­су на роз­кач­ку йо­му не зна­до­бить­ся".

Ін­ший фут­боль­ний ек­сперт Олег Са­лен­ко теж схваль­но від­гук­нув­ся про приз­на­чен­ня Оле­га Бло­хі­на нас­тав­ни­ком збір­ної: "Юрій Ка­лит­вин­цев мій то­ва­риш, то­му хо­тів, аби йо­му до­ві­ри­ли ро­бо­ту тре­не­ра. Але ні­чо­го страш­но­го, ще прий­де час Ка­лит­вин­це­ва. Бло­хін теж хо­ро­ший ва­рі­ант для на­шої збір­ної. Го­лов­не, що Фе­де­ра­ція від­мо­ви­ла­ся від аван­тю­ри зап­ро­си­ти іно­зем­ця в на­шу збір­ну".
   
Ан­дрій Баль ос­тан­ні ро­ки тіс­но спів­пра­цю­вав із Оле­гом Бло­хі­ним. Во­ни ра­зом тре­ну­ва­ли на­ці­о­наль­ну збір­ну, ФК "Мос­ква", здій­сню­ва­ли нев­да­лу спро­бу вря­ту­ва­ти одесь­кий "Чор­но­мо­рець" від ви­льо­ту в пер­шу лі­гу. На­ра­зі Бло­хін Ба­ля в збір­ну не кли­кав. "Я здо­га­ду­вав­ся, що са­ме Оле­га Бло­хі­на зат­вер­дять го­лов­ним тре­не­ром збір­ної. Ми з ним про це не спіл­ку­ва­ли­ся", – за­пев­нив Ан­дрій Ми­хай­ло­вич "Пог­ляд".  

На­га­да­є­мо, Олег Бло­хін до­сяг най­кра­щих ре­зуль­та­тів на чо­лі збір­ної за всю іс­то­рію, ви­вів­ши її в чверть­фі­нал Чем­пі­о­на­ту сві­ту в 2006 ро­ці. Під керівництвом Оле­га Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча ук­ра­їн­ці зіг­ра­ли 46 мат­чів: 21 пе­ре­мо­га, 13 ні­чи­їх, 12 по­ра­зок, різ­ни­ця го­лів 71-40.

Від­зна­чи­мо, що піс­ля де­мар­шу зі збір­ної Ми­ро­на Мар­ке­ви­ча кан­ди­да­тів на роль нас­тав­ни­ка на­ці­о­наль­ної збір­ної бу­ло де­ся­ток. Юрій Ка­лит­вин­цев бі­ля кер­ма ко­ман­ди став 25 сер­пня. З то­го ча­су ко­жен спа­ринг збір­ної оз­на­чав по­я­ву но­во­го кан­ди­да­та на пост тре­не­ра "си­ньо-жов­тих". По­дей­ку­ють, най­ре­аль­ні­шим іно­зем­ним кан­ди­да­том був іта­лійсь­кий фа­хі­вець Мар­чел­ло Ліп­пі. Пе­ред бе­рез­не­вим Ви­кон­ко­мом іс­пансь­ка пре­са за­я­ви­ла про ін­те­рес ук­ра­їнсь­кої сто­ро­ни до чем­пі­о­на Єв­ро­пи, іс­пансь­ко­го тре­не­ра Лу­ї­са Ара­го­не­са, а от ар­ген­ти­нець Ді­є­го Ма­ра­дон­на сам зіз­нав­ся, що в ньо­го бу­ла про­по­зи­ція з Ук­ра­ї­ни, але він її від­хи­лив. Ще в ве­рес­ні ми­ну­ло­го ро­ку ві­до­мий шведсь­кий нас­тав­ник Свен-Го­ран Ерік­ссон сам нап­ро­шу­вав­ся на ва­кан­тну по­са­ду, зап­ро­по­ну­вав­ши свої пос­лу­ги Гри­го­рію Сур­кі­су, але, як ба­чи­мо, ні йо­го, ні ще двох шведсь­ких тре­не­рів ФФУ в якос­ті тре­не­ра на­ці­о­наль­ної збір­ної сер­йоз­но не роз­гля­да­ла. В ос­тан­ні ж дні до охо­чих очо­ли­ти гос­по­да­ря Єв­ро-2012 при­єд­нав­ся іс­пансь­кий тре­нер Ху­ан­де Ра­мос, який вис­ло­вив­ся, що бу­де над­зви­чай­но ра­дий та­ко­му приз­на­чен­ню. 

Вас зацікавила новина? Поділіться будь-ласка з друзями в соціальних мережах: